Oudercomité

Onze school heeft geen ouderraad maar wel een oudercomité.
Dit is een groep van geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school.
Het oudercomité heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn vastgelegd. Het statuut van een oudercomité is een feitelijke vereniging.

Het oudercomité van Sint-Paulus Drongen zet zich in voor tal van activiteiten op onze school: jaarlijks mosselfeest met meer dan 800 eters, toneelavonden met ouders en leerkrachten, onthaal bij info-avonden, schoolfeesten, …

Het oudercomité bestaat uit een dagelijks bestuur met een 9-tal leden.
Momenteel is er een gedeeld voorzitterschap :

Dhr. Sven Vonck – sven.vonck@gmail.com
Dhr. Arnout Leroy – arnoutleroy@gmail.com

 

Daarnaast kunnen ze rekenen op tientallen helpende handen die klaar staan om bij te springen bij de vele activiteiten die ze organiseren. Deze helpende handen zijn vooral ouders maar ook oud-leerlingen, ouders van oud-leerlingen en andere sympathisanten van de school.

Alle inkomsten van deze activiteiten komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Het oudercomité zorgt ervoor dat heel wat kosten die anders aan de ouders worden doorgerekend door hen gedragen worden.
Waarvoor alle inkomsten precies gebruikt worden kan je zien in deze powerpoint:

werking schooljaar 23 – 24

Het oudercomité is een onmisbare schakel in de verbinding tussen ouders en school. U kan hen bereiken via oudercomite@spdrongen.be

Schoolraad

De schoolraad is een decretaal verplicht orgaan dat in elke school in Vlaanderen bestaat.
Het geeft tot taak om samen met het schoolbestuur te overleggen over geplande beslissingen die personeel, ouders en/of leerlingen aanbelangen, zoals bvb. wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid,…

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en van de lokale gemeenschap. Voor onze school is de schoolraad als volgt samengesteld:

Geleding ouders:

Tom VanKerckhove
Sarah Govaert
Marjolein Van Den Broeck – secretaris

Geleding personeel:

Mieke van den Berge
Sabine Gyselinck
Lieven Blondeel

Geleding lokale gemeenschap:

Katleen De Zutter
Jens Everaerd
Filip Van Laecke – voorzitter

Gemandateerde van het schoolbestuur:

Tanja Jocqué (directeur)

Schoolraad vergaderingen

De schoolraad kwam op volgende momenten samen:

schooljaar 2020 – 2021

maandag 7 juni 2021

 • Verwelkoming leden van de lokale gemeenschap
 • Huishoudelijk reglement : Graag vooraf even doornemen
 • Aanduiden voorzitter en eventueel secretaris
 • Kalender belangrijke data schooljaar 2021 – 2022
 • Voorstel : vergaderdata schooljaar 2021 – 2022

schooljaar 2021 – 2022

maandag 24 augustus 2021

 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Bespreking (wijzigingen) schoolreglement schooljaar ’21-22
 • Lestijdenpakket schooljaar ’21-22
 • Prioriteitenplan schooljaar ’21-22
 • Voortgang bouwwerken school
 • Varia

donderdag 31 maart 2022

 • Goedkeuring verslag dd. 24 augustus 2021
 • Beleidsplan zorg volgens het decreet leerlingenbegeleiding
 • Lestijdenpakket
 • Evaluatie huidig schooljaar
 • Schooljaar 2022 – 2023
 • Problematiek lerarentekort
 • Planning extra muros-activiteiten
 • Varia

donderdag 23 juni 2022

 • Goedkeuring verslag dd. 31 maart 2022
 • Wijzigingen schoolreglement – deel 1
 • Extra-muros activiteiten
 • Lestijdenpakket 2022 – 2023
 • Vrije dagen 2022 – 2023
 • Gezondheidsbeleid – Maaltijdbedeling op school
 • Varia

schooljaar 2022 – 2023

dinsdag 30 augustus 2023

 • Goedkeuring verslag dd. 23 juni 2022
 • Goedkeuring vervanging lid vertegenwoordiging ouders en lid vertegenwoordiging personeel
 • Bespreking (wijzigingen) schoolreglement schooljaar 22 – 23
 • Lestijdenpakket schooljaar 22 – 23
 • Prioriteitenplan schooljaar 22 – 23
 • Varia