Huiswerkbeleid

Onze Visie

Door huiswerk samen aan te pakken maken we het zinvoller en proberen we huiswerkproblemen vroegtijdig op te sporen of te voorkomen.

Doorheen de lagere school willen we werken aan een geleidelijke overgang tussen de verschillende leerjaren waarbij de leerlingen zelfstandiger worden.

Een duidelijke communicatie tussen school en ouders is hierbij belangrijk.

336380261_974953030534469_9141073068273365598_n

Wat verstaan we onder huiswerk?

 • Onder huiswerk verstaan we alle leeractiviteiten die leerlingen buiten de les zelfstandig verrichten. Dit kan herhalen of inoefenen van leerstof zijn.
 • We maken daarbij een onderscheid tussen taken en lessen. Het inoefenen van vaardigheden kan hier ook aan bod komen.
 • Een voorbereiding maken, een studieplanning opmaken …, kan ook een deel van het huiswerk zijn.
 • Eenzelfde inspanning is voor elk kind belangrijk. Daarom krijgen niet alle kinderen dezelfde taak of les mee. Succeservaringen zijn immers belangrijk voor het kind.
 • Huistaken krijgen niet altijd een cijfer maar vragen wel enige vorm van feedback door de leerkracht.
 • Huiswerk is naast tal van andere zaken een brug tussen school en de ouders.

Waarom geven we huiswerk?

 • Huiswerk helpt de kinderen bij het vormen van een leerhouding en het vormen van attitudes. Kinderen leren plannen, doorzetten, zich aan afspraken houden, verantwoordelijkheid opnemen, aandacht hebben voor orde en netheid, initiatief nemen, (zichzelf) controleren, doen aan zelfevaluatie, …
 • Huiswerk biedt kinderen extra kansen tot het ontwikkelen van zelfstandigheid.
 • Kinderen leren zelfvertrouwen hebben, doen succeservaringen op, leren experimenteren, krijgen kansen om op te zoeken, leren omgaan met moderne media, doet kinderen groeien naar zelfdiscipline, kinderen kunnen creatief zijn, …
 • Huiswerk biedt extra kansen tot inoefenen en verder automatiseren van leerstof.
 • Huiswerk legt de brug tussen school en ouders
 • Ouders krijgen een kijk op wat in de klas gebeurt.

Leerlijn huiswerkbeleid: Folder Huiswerkbeleid

Leren leren

Onze Visie

Leren leren is meer dan leren studeren. Wie in deze wereld meewil moet flexibel zijn en kunnen samenwerken. Mensen moeten hun leven lang leren. Dat kan enkel als je zelfstandig hebt leren leren. Het accent ligt dus op het proces en niet per se op het eindresultaat.

De leerling als meewerkend voorwerp

Leren is niet alleen het verwerven van kennis maar ook vaardigheden, attitudes en competenties nemen een belangrijke plaats in. Op onze school leren kinderen van en met elkaar, nemen kinderen hun leerproces in handen en krijgen ze kansen om ervaringen op te doen. Hierbij mogen fouten gemaakt worden en zijn succeservaringen belangrijk. Kinderen krijgen feedback en leren zelf feedback te geven op hun leerproces.

 

De leerkracht als coach.

De leerkracht van uw kind is een coach die de gepaste ondersteuning, activerende werkvormen, en betekenisvolle taken geeft. Observaties en kindcontacten zijn hierbij cruciaal om het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Om aan de individuele noden van elke kind te voldoen bieden wij zorg op maat voor ieder kind.

De ouders als partner.

Samen met de ouders willen wij aan het leerproces van onze leerlingen werken. Verwachtingen stellen mag zolang deze gezond en haalbaar zijn. In een steeds evoluerende maatschappij evolueert ook onze onderwijsaanpak. Het is dus goed om op elkaar af te stemmen.

 

De school als bevorderend leerklimaat.

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op goed vervolgonderwijs en geven hen bagage mee om uit te groeien tot kritische wereldburgers.

Leerlingen met specifieke noden krijgen gepaste zorg, een goed welbevinden is trouwens de voedingsbodem voor het leren. Het zelfstandig leren leren is via het huistaakbeleid doorheen de basisschool afgesproken. We staan erop dat leerlingen zoveel mogelijk autonoom taken en lessen kunnen verwerken om het leerproces te bevorderen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun leervorderingen met zichzelf vergelijken en niet met elkaar. Dit zorgt voor de grootste motivatie tot leren.